ilmuKU , duniaKU - menjana kepintaran melalui Al-Quran.
keep on reading & I will not stop blogging.

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.

Tuesday, November 23, 2010

36 NILAI-NILAI MORAL ( nilai untuk hafalan dalam pendidikan moral )

BIDANG 1 - NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1.KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Definisi : Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing – masing selaras dengan prinsip Rukunegara.

2. AMANAH
Definisi : Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan oran lain.

3. HARGA DIRI
Definisi : Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

4. BERTANGGUNGJAWAB
Definisi : Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

5. HEMAH TINGGI
Definisi : Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

6. TOLERANSI
Definisi : Kesanggupan bertolak – ansur dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihn faham demi kesejahteraan hidup.

7. BERDIKARI
Definisi : Kebolehan dan kesanggupan melakuan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

8. KERAJINAN
Definisi : Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan , kecekalan , kegigihan , dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

9. KASIH SAYANG
Definisi : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

10. KEADILAN
Definisi : Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

11. RASIONAL
Definisi : Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

12. KESEDERHANAAN
Definisi : Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan samada dalam pemikiran , pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingn diri dan orang lain.


BIDANG 2 - NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

13.  Kasih sayang terhadap keluarga

14.  Hormat dan taat kepada anggota keluarga

15.  Mengekalkan tradisi kekeluargaan

16.  Tanggungjawab terhadap keluarga


BIDANG 3 - NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

17.  Menyayangi dan menghargai alam sekitar

18.  Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar

19.  Kemapanan alam sekitar

20.  Peka terhadap isu-isu alam sekitar


BIDANG 4 - NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

21. Cinta akan negara

22. Taat setia kepada raja dan negara

23. Sanggup berkorban untuk negara


BIDANG 5 - NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

24. Melindungi hak kanak-kanak

25. Menghormati hak wanita

26. Melindungi hak pekerja

27. Menghormati hak golongan kurang berupaya

28. Melindungi hak pengguna


BIDANG 6 -  NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

29. Mematuhi peraturan dan undang-undang

30. Kebebasan bersuara

31. Kebebasan beragama

32. Penglibatan diri dalam pembangunan negara

33. Sikap keterbukaan


BIDANG 7 - NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

34. Hidup bersama secara aman

35. Saling membantu dan bekerjasama

36. Saling menghormati antara negara

[ JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL , KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ]
Lembaga Peperiksaan Malaysia.

No comments:

Post a Comment