ilmuKU , duniaKU - menjana kepintaran melalui Al-Quran.
keep on reading & I will not stop blogging.

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.

Thursday, June 21, 2018

In My Classroom - English Time!

The SCHOOL and CLASSROOM vocabulary in English

Introducing Yourself

Social Skills Videos: Making Eye Contact

Classroom Rules

Hidden Rules Revealed #3 Making Eye Contact

Sistem Bahasa

Pengajaran dan pembelajaran (P & P) :

i. Tatabahasa

ii. Sistem ejaan

iii. Sebutan dan intonasi

iv. Kosa kata

v. Peribahasa


Sistem Bahasa :

i. binaan ayat

ii. frasa

iii. bunyi Bahasa


Merangkumi 5 bidang kajian:

i. fonologi - peraturan berkaitan system bunyi bahasa

ii. morfologi - berkaitan dengan tambahan kepada perkataan supaya makna ditukar

iii. sintaksis - peraturan berkaitan penyusunan perkataan supaya menjadi perkataan yang membawa  maksud tertentu.

iv. semantik - aspek berkaitan maksud perkataan dan kombinasi perkataan

v. pragmatik - berkaitan penggunaan Bahasa dalam konteks sosial untuk tujuan tertentu.sumber : syarifahhaniera.blogspot.com/2013/03/5-sistem-bahasa.html
DIFTONG - sistem bahasa

How to Make a Clock | Learn to Tell the Time

Jolly Phonics | Sounds and Actions